Quảng Nam: Tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoáng sản và lĩnh vực khác có liên quan trên địa bàn tỉnh

Quảng Nam: Tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoáng sản và lĩnh vực khác có liên quan trên địa bàn tỉnh

04/10/2019

UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành Công văn số 5710/UBND-KTN ngày 26/9/2019 chỉ đạo tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoáng sản và lĩnh vực khác có liên quan trên địa bàn tỉnh.

Ảnh minh họa.

UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 30/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường hiệu lực thực thi chính sách, pháp luật về khoáng sản; các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ liên quan đến công tác quản lý cát, sỏi lòng sông; Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 04/11/2016 của Tỉnh ủy về tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng và tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020; chỉ đạo của UBND tỉnh tại Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 18/5/2016, Chương trình hành động kèm theo Quyết định số 2002/QĐ-UBND ngày 05/6/2017, Công văn số 5637/UBND-KTN ngày 18/10/2017, Công văn số 1736/UBND-KTN ngày 02/4/2019. Kiên quyết xử lý trách nhiệm người đứng đầu địa phương có địa bàn hoạt động khai thác khoáng sản trái phép kéo dài mà không xử lý, gây hậu quả nghiêm trọng.

Giám đốc các Sở: Xây dựng, Công thương, Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo các cơ quan chuyên môn làm việc với các Bộ: Công thương, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường về rà soát các quy hoạch khoáng sản đã phê duyệt thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, tổng hợp gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để tích hợp các nội dung liên quan vào Quy hoạch tỉnh theo quy định của pháp luật về quy hoạch.

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành, địa phương lập, trình UBND tỉnh phê duyệt Phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh theo quy định tại Điều 17, Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản, hoàn thành trước ngày 30/10/2019.

Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường thanh tra, kiểm tra, kiên quyết xử lý theo quy định đối với các tổ chức, cá nhân hành vi vi phạm trong khai thác, vận chuyển khoáng sản trái pháp luật, nhất là đối với hành vi khai báo sai sản lượng khoáng sản khai thác thực tế; thực hiện không đúng nội dung giấy phép khai thác khoáng sản; gây thất thoát khoáng sản, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; kiểm tra, hướng dẫn và xử lý theo quy định đối với hoạt động thu hồi khoáng sản trong diện tích xây dựng công trình. Phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả trong quản lý, kiểm tra, xử lý vi phạm đối với hoạt động khai thác khoáng sản, nhất là ngăn chặn hoạt động khai thác khoáng sản khu vực giáp ranh địa giới hành chính, đặc biệt là cát, sỏi lòng sông, vàng. Yêu cầu các tổ chức, cá nhân thi công công trình phải sử dụng vật liệu xây dựng (cát, sỏi, đá, đất san lấp,…) có nguồn gốc hợp pháp. Riêng công trình sử dụng vốn Nhà nước yêu cầu kiểm tra việc sử dụng vật liệu xây dựng có nguồn gốc hợp pháp, có đầy đủ chứng từ trước khi nghiệm thu, giải ngân, quyết toán.

Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm quán triệt các nội dung của Công văn đến Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và chỉ đạo thực hiện đạt kết quả, thường xuyên báo cáo cho Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo.

 

 

quangnam.gov.vn

Tags :

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:
Hotline: 0907207555

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

product-image

Số lượng:

Tổng tiền:

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

Phí vận chuyển: Tính khi thanh toán

Tổng tiền thanh toán: