Bắc Cạn: Tăng cường quản lý đầu tư phát triển và chất lượng sản phẩm hàng hóa vật liệu xây dựng lưu thông trên địa bàn tỉnh

Bắc Cạn: Tăng cường quản lý đầu tư phát triển và chất lượng sản phẩm hàng hóa vật liệu xây dựng lưu thông trên địa bàn tỉnh

23/03/2020

“Nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước đối với công tác quản lý đầu tư phát triển vật liệu xây dựng và quản lý chất lượng vật liệu xây dựng sản xuất, nhập khẩu, lưu thông trên địa bàn tỉnh” - Đây là yêu cầu của UBND tỉnh đối với các đơn vị, địa phương tại Công văn số 1351/UBND-GTCNXD ngày 18/3/2020.

Sau khi Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019, các quy hoạch về đầu tư phát triển hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm cụ thể, trong đó có các quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng bị bãi bỏ, hết hiệu lực thì việc đầu tư sản phẩm hàng hóa vật liệu xây dựng sẽ thực hiện theo Luật Đầu tư và điều tiết cung - cầu thị trường; chủ đầu tư tự xác định về quy mô, công suất và chịu trách nhiệm về hiệu quả đầu tư. Nếu không có định hướng của cơ quan quản lý nhà nước thì sẽ có thời điểm công suất và sản lượng vượt cao so với nhu cầu thị trường, giảm hiệu quả đầu tư, gây lãng phí nguồn lực xã hội; ngoài ra việc phân vùng đầu tư không hợp lý dẫn đến có khu vực thì tập trung nhiều cơ sở sản xuất, khu vực không có cơ sở sản xuất, cung vượt cầu sẽ dẫn đến cạnh tranh không lành mạnh giữa các doanh nghiệp.

Vì vậy, UBND tỉnh Bắc Kạn yêu cầu các Sở, ngành cấp tỉnh theo chức năng nhiệm vụ, lĩnh vực quản lý và UBND các huyện, thành phố thực hiện nghiêm nội dung tại Nghị định số 95/2019/NĐ-CP ngày 16/12/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ về quản lý vật liệu xây dựng. Cùng với đó xây dựng các kế hoạch, phương án, chiến lược phát triển vật liệu xây dựng phù hợp với Chiến lược phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam và kế hoạch, chiến lược phát triển kinh tế của tỉnh.

Công văn nêu rõ, đối với các dự án đầu tư sản xuất các sản phẩm vật liệu xây dựng chủ yếu: Xi măng, vật liệu ốp lát, sứ vệ sinh, kính xây dựng, vôi, vật liệu chịu lửa trước khi chấp thuận chủ trương đầu tư, các đơn vị, địa phương theo nhiệm vụ được giao cần xem xét kỹ về năng lực của chủ đầu tư, cân đối cung cầu chủng loại sản phẩm hàng hóa trên địa bàn và khu vực; đồng thời lấy ý kiến tham vấn của Bộ Xây dựng và thẩm định công nghệ theo quy định pháp luật về chuyển giao công nghệ.

  Đối với các dự án đầu tư sản xuất vật liệu xây dựng thông thường (gạch đất sét nung, vật liệu xây không nung, đá, cát xây dựng…) cần tuân thủ theo nội dung được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản của Chính phủ và UBND tỉnh như Quyết định số 567/QĐ-TTg ngày 28/4/2010 về việc phê duyệt Chương trình phát triển vật liệu xây không nung đến năm 2020, Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 23/7/2018 của UBND tỉnh về việc tăng cường sử dụng vật liệu xây không nung trong các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn...

  Đối với các dự án đầu tư mới, đầu tư cải tạo cần lựa chọn công nghệ tiên tiến, thiết bị hiện đại; tiêu hao nguyên, nhiên liệu, năng lượng thấp, góp phần tiết kiệm tài nguyên khoáng sản và tuân thủ các yêu cầu của pháp luật về bảo vệ môi trường. Đối với các dự án đầu tư sản xuất vật liệu xây dựng sử dụng nguồn nguyên liệu địa phương cần gắn với quy hoạch vùng nguyên liệu và đảm bảo khả năng đáp ứng nhu cầu nguyên liệu của từng dự án.

UBND tỉnh yêu cầu Sở Xây dựng hướng dẫn các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện Thông tư số 19/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ Xây dựng ban hành quy chuẩn quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng và xây dựng kế hoạch, tổ chức kiểm tra, giám sát trong công tác quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh và hàng hóa vật liệu xây dựng lưu thông, sử dụng trên địa bàn tỉnh./.

backan.gov.vn

Tags :

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:
Hotline: 0907207555

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

product-image

Số lượng:

Tổng tiền:

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

Phí vận chuyển: Tính khi thanh toán

Tổng tiền thanh toán: